امروز شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱

ویزیت های ساده

لیست قیمت محصولات

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایلنام محصولیک رو / دوروچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویل
85 – 48 میلیمتر
گلاسه یووییک رو20/0002روزه—-
دورو25/000//—-
سلفون ماتیک رو20/000//40/000
دورو25/000//45/000
سلفون براقیک رو20/000//40/000
دورو25/000//45/000
کتان امباسیک رو25/000//—-
دورو35/000//—-
کتان آلمانیک رو30/000//—-
دورو40/000//—-
سوسمارییک رو25/0008 روز—-
دورو30/0008 روز—-
کتان پلاستیکیک رو30/00012 روز—-
دورو35/00012 روز—-
سلفون مات مخملییک رو40/0008 روز—-
دورو50/0008 روز—-
لیبل یووییک رو20/0003 روز40/000
دورو———-———-—-
لیبل سلفون یراقیک رو20/0003 روز40/000
دورو———-———-—-
90 – 60 میلیمتر
سلفون براق دورگردیک رو40/0003 روز85/000
دورو40/000//85/000
سلفون مات دورگردیک رو40/000//85/000
دورو40/000//85/000